Категории
Министерство

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец април 2023 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец април 2023 г.

 

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

 

През месец април 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 740 броя проверки, от които 471 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

През периода са извършени 269 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 53 броя проверки по жалби и сигнали, от които 21 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 199 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 20 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 16 850 лв.                           

Общо събраните от БД през м. април суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 17 221 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 970 524 лв.

През м. април от БД са издадени 37 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 1 100 637 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 952 498 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. април 2023 г. са в размер на  1 940 242 лв.

 

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

 III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец април е извършването на проверки за: спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително 64 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

Приблизително 36 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.,

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“ от кметският наместник на село Типченица, община Мездра, област Враца, за повреден водопровод за питейно-битово водоснабдяване и нарушаване проводимостта на река Малата в района на село Типченица, е извършена незабавно проверка на място от експерти на БДДР с представители на „ВиК“ ООД-Враца. При проверката е установено, че при извършване на строителните дейности на път Е-79, в участък от град Мездра до град Ботевград е свлечена скална маса и камъни, които са повредили тръбопровода, разположен между каптиран извор (КИ) “Манчовско езеро“ и помпена станция (ПС) “Типченица“, като са унищожили изградения І пояс на санитарно-охранителната зона (СОЗ) и са спукали покривната плоча, защитаваща КИ. Установено е още, че проводимостта на реката е силно намалена. Извършен е оглед на участък от воден обект - река Малата в района КИ „Манчовско езеро“ 1 и 2, находящ се в с. Типченица. От „ВиК“ ООД - Враца са предприети дейности за възстановяване на водоподаването за с. Типченица от КИ. Подменени са около 20 м. от ликвидирания стоманен водопровод, с водопровод от полиетилен, който е с висока плътност. Възстановено е старото трасе и е осигурена защита на водопровода чрез покриването му със земен насип. Избутана е скалната маса от коритото на реката, като е възстановена нейната проводимост. За КИ „Манчовско езеро“ „ВиК“ ООД-Враца има издадено и действащо разрешително за водовземане. Във връзка с констатациите от проверката, БДДР е изпратила писмо до Районна прокуратура гр. Враца (Териториално поделение гр. Мездра) за предприемане на действия по компетентност от тяхна страна.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Черноморски район“ за „оранжево“ оцветяване на крайбрежните морски води в района на град Ахелой, община Поморие, област Бургас, е направена съвместна проверка на място от експерти на БДДР и представител на РЛ-Бургас към ИАОС. При проверката е извършен обход и оглед на крайбрежната морска ивица на гр. Ахелой. Към момента на проверката морските води в обследвания район са били чисти, с естествен цвят, без видимо оцветяване, без специфичен мирис и опалесценция на повърхността. При огледът е констатирано, че в обследваната акватория и по пясъчната ивица има наличие на значително количество водорасли. Взета е водна проба от крайбрежните морски води в района на къмпинг „Ахелой“ срещу хотел „Лекардо“. Извършен е също така и оглед на крайбрежната морска ивица на гр. Несебър в района на плажа. Към момента на проверката в района до морска гара – гр. Несебър в близост до стоянката за лодки е наблюдавано оранжево оцветяване на водата с площ около 5 м. широчина и с дължина около 2м. При огледа е констатирано, че дъното на обследваната акватория е обрасло с водорасли. Взета е водна проба от представител на РЛ- Бургас към ИАОС. Към момента не са установени брегови източници на замърсяване в обследвания район.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Източнобеломорски район“ за наличие на мъртва риба в микроязовир, находящ се в землището на село Горно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора, е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Стара Загора, РЛ-Стара Загора към ИАОС и представител на община Казанлък. При проверката е констатирано наличие на повърхностен воден обект в землището на село Горно Изворово, който няма язовирна стена и прилежащите съоръжения към нея. Установено е също така, че водния обект се завирява от повърхностни и дъждовни води. Констатирано е наличие само на три броя мъртва риба, като видимо по повърхността на водния обект не е установено наличие на замърсяване. В близост не са идентифицирани точкови източници за отпадъчни води. Взети са водни проби за анализ от представителя на РЛ-Стара Загора, като при установяване на замърсяване ще бъде образувано административнонаказателно производство от страна на БДИБР.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Западнобеломорски район“, за изграден рафтинг комплекс до река Струма в защитени зони по Натура 2000, е извършена незабавно проверка от експерти на БДЗБР на обекти - „Рафтинг къмпинг“, разположен в местността „Лъжови ливади“, в землището на село Полето, община Симитли, област Благоевград и „Рафтинг база“, намираща се в Кресненското дефиле, в землището на село Крупник, община Симитли, област Благоевград, в което е изградено водовземно съоръжение, представляващо тръбен кладенец и площадка за спускане на лодки в р. Струма, без необходимите за това разрешителни по реда на Закона за водите. Съставени са констативни протоколи и са предприети са необходимите действия, съгласно разпоредбите на Закона за водите.

 

Извършени са и проверки на други обекти, находящи се в Кресненското дефиле, разположени в местността „Ханчето“, в землището на село Крупник, за които също са съставени  констативни протоколи. Не е установено извършването на дейност, като е дадено предписание да се представи в БДЗБР в срок, копие на договор за наем, сключен между ЕТ „Соли-Ивайло Солтарийски“ и дружеството наемател. Във връзка с констатациите от извършените проверки, от  БДЗБР са изготвени  писма до други институции, като след предоставяне на изисканата информация ще бъдат предприети съответни действия по реда на Закона за водите.

 

През отчетния период са извършени общо 91 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец април на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 120 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани приблизително над 970 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).