Категории
Министерство

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2023 Г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец август 2023 г.

 

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец август 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 973 броя проверки, от които 635 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

През периода са извършени 338 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 106 броя проверки по жалби и сигнали, от които 34 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 308 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 41 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 54 425 лв.                         

Общо събраните от БД през м. август суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 34 441 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 1 528 052 лв.

През м. август от БД са издадени 6 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 286 307 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 330 254 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. август 2023 г. са в размер на 1 892 747 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец август е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително 65 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

Приблизително 35 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“, относно „засипване на земни маси в частни имоти и свлечени земни маси към „дере“, разположено на североизточната граница на два частни имота“, е извършена проверка на място от експерти на БДДР, като проверката е заснета с безпилотен летателен апарат тип ‚Дрон“. При проверката е извършен обход и оглед на участък от „дере“ в урбанизираната територия на гр. Правец, община Правец, което съгласно регулационния план на гр. Правец е отредено „за озеленяване - УПИ XXII, кв. 74“. На терен е установено наличие на „дере“, в което не е налично водно течение, т.е. в дерето не протичат водни обеми. Констатирано е наличие на земни маси, насипани към североизточната граница на частен урегулиран поземлен имот в кв. 74, в непосредствена близост до лявата страна на дерето, където са констатирани и 2 броя геодезични маркиращи колчета. В момента на проверката не са установени дейности по насипване на земни маси в частния имот, вкл. и към дерето. Във връзка с констатациите при проверката, от страна на БДДР са дадени задължителни предписания на собственика на имота да не се допуска свличане на земни маси към „дерето“ от дейностите по изравняване и насипване на частния урегулиран поземлен имот, както и изготвения констативен протокол от проверката да се предостави на кмета на община Правец за сведение.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Черноморски район“ за „лоша миризма и преливане на замърсени води в Шокъров канал и Офицерски плаж, гр. Варна“, е извършена проверка на място от експерти на БДЧР, съвместно с представители на РИОСВ-Варна и Регионална лаборатория-Варна към ИАОС. При проверката е установено, че в резултат от извършвана строителна дейност: „Основен ремонт на ул. „Васил Друмев“, по плана на 18-ти м. р., район Приморски, гр. Варна, по проект: „Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа на територията на община Варна“ е нарушена проводимостта на канализационната мрежа по ул. „Васил Друмев“, като в резултат е допуснато преливане на непречистени отпадъчни води в дъждовен колектор, който се зауства в Шокъровия канал в Приморски парк, гр. Варна. По заявка на БДЧР е извършено пробонабиране от Шокъров канал и крайбрежни морски води, които ще бъдат изследвани по физико-химични показатели: БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, нефтопродукти, мед, цинк, алуминий, желязо, арсен. По време на проверката е възстановена нормалната проводимост на канализационния колектор, а преливането към Шокъровия канал е преустановено. За констатираното нарушение от страна на РИОСВ-Варна са предприети административно наказателни действия срещу дружеството изпълнител на ремонтните дейности.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Източнобеломорски район“ от Икономическа полиция, за изземване на инертен материал от коритото на река Арда, в землището на село Китница, община Ардино, област Кърджали, е извършена проверка на място от служители на БДИБР, съвместно с представители на Икономическа полиция. При проверката не е констатирано добиване (изземване) на инертни материали от коритото на река Арда, както и наличие на строителна механизация. В участък от заливаем пътен мост, осигуряващ движението до селата Латинка, Любино, Русалско, Аврамово, Песнопой и Сполука, непосредствено преди моста от към дясната заливна тераса на реката, са установени следи от добив (изземване) на речна баластра с механизация, като на място е установен изгребан участък с приблизителна дълбочина на изземване около 1 метър и диаметър около 40 метра. В участък на около 300 метра от моста, по течението на реката, откъм дясна заливна тераса, са установени пресни следи от добив (изземване) на наносни отложения - речна баластра, с приблизителни размери на иззета площ: дълбочина около 1,5 м и около 30 метра в диаметър, като при проверката извършител не е установен.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Западнобеломорски район“ за „обрасло корито на река Джерман в гр. Дупница“, е извършена проверка на място от служители на БДЗБР съвместно с представители на община Дупница. Проверен е участък от р. Джерман с дължина около 50 м., като е установено че, речния участък е двустранно коригиран и е в урбанизираната територия на град Дупница. При проверката е констатирано наличие на висока дървесна и храстовидна растителност в речното корите. Във връзка с констатациите от проверката, от страна на БДЗБР са дадени са предписания на община Дупница за предприемане на действия по компетентност, съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за водите, за почистване на участъка от река Джерман.

 

През отчетния период са извършени общо 100 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец август на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 67 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 1 528 052 лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).