Категории
Министерство

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 Г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец декември 2023 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец декември 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 520 броя проверки, от които 230 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите (ЗВ).

През периода са извършени 290 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 38 броя проверки по жалби и сигнали, от които 10 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 129 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 49 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 35 025 лв.

Общо събраните от БД през м. декември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 34 215 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 817 770 лв.

През м. декември от БД са издадени 5 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 53 967 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 288 601 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. декември 2023 г. са в размер на 1 140 586 лв.

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец декември са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително 44 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През отчетния период са извършени общо 103 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

През месец декември са извършени и проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и други.

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

  • Изграден канал отвеждащ битово-фекални води в дере и друг канал заустващ в двора на бившето РПК в село Кошничари, община Търговище, област Търговище“

Извършена е проверка на място от експерти на БДДР, съвместно с представители на РИОСВ-Шумен. При проверката е установено, че от две къщи находящи се на ул. „Христо Ботев“ в село Кошничари, са прокарани две тръби до дере и до двора на бившето РПК, а каналът по ул. „Драва“ зауства в дере, приток на река Черни Лом, в близост до общински кладенец. Констатирано е още, че асфалтовата настилка е компрометирана от  положените през улицата тръби и не е установено изтичане на отпадъчни води от тръбите, но е установена силна миризма на битово-фекални води. За констатираното нерегламентирано заустване, от страна на БДДР е дадено предписание към собственика на имотите, намиращи се на ул. „Христо Ботев“, за преустановяване заустването на битово-фекални води във водния обект.

  • Акостирал рибарски кораб в град Балчик с около 1 тон гориво на борда поради пробойна

Извършена е проверка на място от експерти на БДЧР, съвместно с представители на РЛ-Варна към ИАОС и община Балчик. При проверката е извършен оглед на морските води в района на рибарското пристанище, където е аварирал кораба, при което е установено, че морските води са с естествен цвят и мирис и по повърхността на водата не се наблюдава опалисценция (нефтен филм). От представителя на РЛ-Варна към ИАОС са взети водни проби за извършване на анализи, непосредствено пред авариралия кораб в рибарското пристанище и от крайбрежните морски води на Черно море в град Балчик. Установено е още, че пробойната на кораба е запушена, като са поставени метални планки, които са заварени, а водата е изпомпена.

  • „Изхвърляне на строителни материали в река Малка Арда, в землището на село Баните, община Баните, област Смолян“

Извършена е проверка на място от експерти на БДИБР, съвместно с представители на РИОСВ-Смолян, община Баните и управителя на „Евъргрийн-80“ ЕООД. При проверката е установено, че в речното легло на река Малка Арда и в прилежащата заливаема ивица има депонирани земни маси и камъни от камионни собственост на „Евъргрийн-80“ ЕООД. Установено е, че участъка на реката е с нарушена проводимост, поради затлачване със земни маси. С извършените нерегламентирани дейности в река Малка Арда е нарушена разпоредбата на чл. 143, т. 3 от Закона за водите, поради което от страна на БДИБР са дадени предписания на дружеството „Евъргрийн-80“ ЕООД и на община Баните за почистването на реката и прилежащата заливаема ивица от струпаните земни маси.

  • „Нарушена цялост на бариерно съоръжение към вододайна зона на язовир Студена“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЗБР, съвместно с представител на „ВиК“ ООД, гр. Перник. При проверката е установено, че бариерата, поставена в началото на черен път, преди моста над река Струма (на пътя за село Боснек, община Перник) е вдигната и достъпът до язовира е свободен. При извършен обход и оглед на участъка от бариерата до язовира при вливането на река Струма, са констатирани следи от тежкотоварна техника, наличие на паркирано ремарке и натоварен с дървен материал товарен автомобил, а предупредителната табела сигнализираща II – ри  пояс на СОЗ е счупена и с нечетлив надпис. За констатираното нарушение от страна на БДЗБР е дадено предписание за монтиране на предупредителни табели, сигнализиращи II – ри  пояс на СОЗ, като е сезирана и Регионална дирекция по горите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 36 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 817 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).