Категории
Министерство

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 Г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец февруари 2024 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец февруари 2024 г. от Басейновите дирекции (БД) са извършени общо 706 проверки, от които 463 за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите (ЗВ) и 46 по постъпили сигнали от граждани и организации, вкл. по „Зелен телефон“. В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 266 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски и/или несъответствия с изискванията на Закона за водите.

За установени административни нарушения по Закона за водите, са съставени 66 акта (АУАН), от които 3 за неизпълнени предписания. На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган (директора на БД) и нарушителя, са сключени 14 споразумения на обща стойност 4 655 лв.

От директорите на БД са издадени 40 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 51 400 лв.

В резултат на осъществената контролна дейност от БД през месец февруари са реализирани приходи в общ размер на 20 267 329 лв., от които:

 • 24 902 лв. от наложени глоби/имуществени санкции;
 • 19 765 477 лв. от събрани такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешителни по реда на Закона за водите;
 • 476 950 лв. от постъпили суми по влезли в сила АУПДВ.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси;
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите;
 • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за нередности при използване на водите и водните обекти.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец февруари са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които са общо 463 броя и представляват приблизително 66% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През месец февруари са извършени и общо 177 броя проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и други, които представляват приблизително 25% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През отчетния период са извършени общо 66 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, които представляват приблизително 9% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица, за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 • „На 200 метра под моста на река Огоста се извършват незаконни изкопи на баластра в коритото на реката, с камиони без регистрации се копае в близост до основите на моста на река Огоста“

Извършена е проверка на място от експерти на БДДР, съвместно с кмета на с. Громшин, община Бойчиновци, област Монтана и служители от ОД на МВР Монтана – участък Бойчиновци.При извършения обход и оглед на левия бряг на речното легло на р. Огоста, в землището на Громшин, община Бойчиновци, е констатирана в коритото площ, от която е извършвано неравномерно изземване на пясък и баластра (инертен) материал. Установено е и наличието в близост на неработещ, стационарно позициониран колесен багер, разположен извън водното течение на р. Огоста. В периметъра на иззетата площ са установени и следи от тежка транспортна техника. Извършени са полеви замервания и заснемане на географските координати на иззетия участък, като от присъстващите служители на МВР от Участък Бойчиновци при ОУ на МВР-Монтана са снети сведения от лицата, намиращи се близко разположения по левия бряг обект, представляващ ТСИ.

 • Наличие на мазут във водите покрай Пристанище „Варна“ в районна на фар на морска гара, малък канал /стар канал/, водещ към Варненско езеро, град Варна, община Варна“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЧР, съвместно с представител на  РЛ-Варна към ИАОС. При проверката е извършен обход и оглед на водите около Пристанище „Варна“ в района на Фара на Морската гара, на малкия канал /стар канал/, водещ към Варненското езеро, в град Варна. При проверката е установено, че водите са с бистър цвят, без мирис и не е установено наличие на мазно петно или опалесценция по повърхността на водите.  От представителя на РЛ-Варна към ИАОС са взети водни проби за извършване на съответните анализи.

 • „Добив на пясък от речното корито на река Марица около село Синитево, община Пазарджик“

Извършена е проверка на място от експерти на БДИБР, съвместно с представители на Областна дирекция „Земеделие“ и „Напоителни системи“ ЕАД - клон Тополница към Министерство на земеделието. При проверката е установено, че речния участък е коригиран и се извършват дейности по възстановяване на проектните параметри на река Марица на основание договор № 3/12.02.2024 г. между „Напоителни системи“ ЕАД - клон Тополница и „Строй Инвест Груп 2“ ЕООД.

 • „Свличане брега на река Струма, засягащ частен имот в село Невестино, община Невестино“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЗБР на участък от река Струма в урбанизираната територия на село Невестино, община Невестино. При проверката е установено, че в участъка се намира помпена станция, стопанисвана от „Напоителни системи“ ЕАД. Констатирано е, че в непосредствена близост след нея е имало праг, който в момента на проверката е полуразрушен, което възпрепятства водното течение и спомага за намаляването на ерозията по брега. За констатираното нарушение от страна на БДЗБР са сезирани „Напоителни системи“ ЕАД и община Невестино за предприемане на необходимите действия.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 66 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол от страна на Басейновите дирекции за законосъобразното използване на водите и за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 20 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).