Категории
Министерство

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец май 2023 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец май 2023 г.

 

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец май 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 777 броя проверки, от които 484 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

През периода са извършени 293 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 79 броя проверки по жалби и сигнали, от които 27 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 244 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 22 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 14 365 лв.                           

Общо събраните от БД през м. май суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 7 874 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 1 034 527 лв.

През м. май от БД са издадени 4 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 31 237 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 308 378 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. май 2023 г. са в размер на  1 350 780 лв.

 

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

 III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец май е извършването на проверки за: спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително 62 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

Приблизително 38 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.,

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“ „за изхвърляне на строителни отпадъци“ в река Ръждавец, в участък, находящ се в урбанизираната територия на село Шипково, община Троян, област Ловеч, е извършена незабавна проверка на място от експерти на БДДР. От извършената проверка е констатирано наличието на депонирани земни маси и строителни отпадъци (цигли, дървета, тухли и метални профили), разположени извън речното корито, на левия бряг на реката, на асфалтов път, в непосредствена близост до ул. „Васильов“ на селото. Във водното течение на реката не е констатирано наличието на земни маси и строителни отпадъци. Депонирането на земните маси на асфалтовия път в близост до ул. „Васильов“, е извършено от собственик на имот, находящ се на ул. „Васильов“. В момента на проверката не са установени дейности по депониране на земни маси и строителни отпадъци до водния обект и асфалтовия път. Във връзка с констатациите от проверката, от БДДР е дадено предписание на собственика на имота, находящ се на ул. „Васильов“ да премахне депонираните земни маси и строителни отпадъци, разположени в близост до брега на реката и асфалтовия път, поради опасност от свличане на същите във водния обект. Съставен е констативен протокол, който е представен на кмета на Община Троян за предприемане на действия по компетентност от тяхна страна.

 

  •  Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Черноморски район“ за замърсяване на река Девненска, в участък, находящ се в района на бившия завод „Полимери“ АД, в град Девня, община Девня, област Варна, е направена съвместна проверка на място от експерти на БДЧР с представители на РИОСВ-Варна и РЛ-Варна към ИАОС. При проверката е установено, че е настъпила аварийна ситуация, с теч от шламопровод № 2, който е разположен на територията на завода. Предприети са незабавни действия по спиране на неговата работа, дрениране и паралелно въвеждане в работа на шламопровод № 1. Въпреки своевременно предприетите действия е установено изтичане на малки количества шлам към р. Девненска, което е довело до евентуалното замърсяване на водите ѝ. Към момента на проверката водата в речното корито е била с бял непрозрачен цвят, без специфичен мирис и опалесценция по нейната повърхност. Взета е водна проба от реката за извършване на физико-химичен анализ от представителя на РЛ-Варна към ИАОС. При установяване на замърсяване ще бъде образувано административнонаказателно производство от страна на БДЧР към собствениците на завода.

 

  •   Във връзка с постъпил сигнал в БД „Източнобеломорски район“ „за наличие на мъртва риба и неприятен мирис“ в района на моста на река Мочурица, находящ се в урбанизираната територия на село Деветак, община Карнобат, област Бургас, е извършена съвместна проверка на място от експерти на БДИБР с представители на РИОСВ-Бургас, РЛ-Бургас към ИАОС и кметския наместник на с. Деветак. При направеният оглед не е установен източник на замърсяване. Взета е водна проба за анализ от река Мочурица от представителя на РЛ-Бургас към ИАОС. С цел установяване въздействието на замърсяването върху повърхностните води на р. Мочурица и състоянието на притоците ѝ е извършен последващ оглед, като са взети общо 8 бр. водни проби от повърхностните води на р. Мочурица и нейните притоци от представителите на РЛ-Стара Загора към ИАОС и РЛ-Бургас към ИАОС, на територията на община Карнобат, община Стралджа и община Сунгурларе за последващ анализ. При установяване на замърсяване ще бъде образувано административнонаказателно производство от страна на БДИБР.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Западнобеломорски район“, относно „стеснено речно корито“ в участък от река Струма, в района на тунел "Железница", при което съществува опасност от наводняване на частни имоти в село Железница, община Симитли, област Благоевград, е извършена проверка от експерти от БДЗБР в присъствието на подателя на сигнала. По време на проверката е извършен обход и оглед на участък от р. Струма с дължина от около 500 м, по левия бряг, като е установено, че на място преди моста над р. Струма, находящо се преди тунел Железница, по десния бряг на реката има депонирани и трамбовани земни маси, които са довели до стесняване на водното течение. Проверен е и втори участък от р. Струма с дължина от около 100 м, започващ  от мост на изхода от АМ „Струма“ и кръговото кръстовище на главен път Е 79, по течението на реката, като е установено, че по десния бряг, пред предпазната каменна дига (стената) към изграждащия се участък от АМ „Струма“ - Лот 3 са разположени земни маси, между стената и водното течение. В момента на проверката в участъка са извършвани строителни дейности по укрепване на свлачище към работната площадка за Лот 3, преди тунел „Железница“. Иззетите от свлачището земни маси са извозвани през разположени между стената и водното течение земни маси, като по този начин се е оформил временен път. Строителните дейности са довели до стесняване на речното корито на р. Струма в участъка и са предпоставка за наводняване при високи води на частните имоти, разположени в близост до реката. От БДЗБР е дадено предписание на Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършване на действия от тяхна страна за възстановяване профила на реката и намаляване на риска от евентуални наводнения, за което писмено да се уведоми БДЗБР и подателя на сигнала.

 

През отчетния период са извършени общо 100 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец май на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 120 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани приблизително над 1 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).