Категории
Министерство

Отчет за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец март 2023 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец март 2023 г.

 

     I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец март 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 915 броя проверки, от които 599 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

 През периода са извършени 316 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 56 броя проверки по жалби и сигнали, от които 17 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 225 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 23 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 14 067 лв.                           

Общо събраните от БД през м. март суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 23 749 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 3 573 300 лв.

През м. март от БД са издадени 7 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 173 178 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 826 928 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. март 2023 г. са в размер на  4 423 978 лв.

     II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
 • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

  III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

  Приоритет в контролната дейност на БД през месец март е извършването на проверки за: спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително 65 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

   Приблизително 35 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.,

  През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

 • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“ за неправомерно укрепване на бреговете на р. Искър със строителни отпадъци смесени с пръст на територията на махала Голяма лъка, в село Владо Тричков, община Своге, област Софийска, е извършена проверка на експерти от БДДР. При проверката е извършен обход на посоченото от сигналоподателя място и е констатирано, че в участък по левия бряг на реката има изхвърлени на брега земни маси (без да е засегнато водното течение), клони от дървета, коренища и части от стара барака (ПДЧ, дъски и др.). При проверката не е установено наличие на тежка механизация, която да изхвърля отпадъци в проверявания участък. Дадени са  предписания на кмета на община Своге за предотвратяване „обрушването“ на р. Искър, както и да се предприемат действия по изчистването и извозването им на определените за това места, без да се засяга течението и бреговете на реката, с уведомяване на БДДР.
 • Във връзка с постъпил в БД „Черноморски район“ сигнал, относно нерегламентирано отклоняване по канал в язовир „Соара“ на отпадъчни води от квартал „Дивдядово“ в град Шумен, община Шумен, е извършена незабавна проверка от експерти на БДЧР, съвместно с представители на РИОСВ-Шумен, на РЛ-Шумен към ИАОС и представител на „ВиК- Шумен“ ООД.

  При проверката на място е констатирано, че помпената станция, изпомпваща отпадъчните води от кв. Дивдядово не работи и е аварирала, като отпадъчните води от последната ревизионна шахта на входа на КПС постъпват в земно-насипна канавка, заобикалят КПС и се изливат в дерето след помпената станция, като се оттичат под напоителен канал и жп линия и постъпват в яз. „Соара“. Непосредствено преди язовира е установено „забентване“ на дерето с чували с пръст, както и изграден успоредно на дерето земнонасипен канал, заустващ в земеделски земи. По време проверката естествения отток на дерето е възстановен и водата отново постъпва към язовира. Представителят на „ВиК-Шумен“ ООД е отказал да подпише констативния протокол на БДЧР. При проверката са взети водни проби за анализ от РЛ-Шумен към ИАОС от яз. „Соара“, от дерето след яз. „Соара“ и от участък при моста на р. Голяма Камчия, на пътя с. Салманово - с. Радко Димитриево, след заустване на дерето в реката. Във връзка с констатациите от проверката от страна на БДЧР са предприети действия за налагане на административнонаказателна отговорност, като е съставен и връчен АУАН на „ВиК-Шумен“ ООД.

 • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Източнобеломорски район“ за умряла риба в река Въча при село Куртово Конаре, община Стамболийски, област Пловдив, е извършена проверка на място от експерти на БДЧР, съвместно с представители на РИОСВ-Пловдив и РЛ- Пловдив към ИАОС. При извършеният оглед на посочения в сигнала участък от реката, не е установено наличие на умряла риба, както и видими следи от замърсяване на реката. Взета е водна проба от река Въча за извършване на анализ от РЛ-Пловдив към ИАОС, като при установяване на замърсяване на водите, ще бъде образувано административнонаказателно производство срещу извършителя от страна на БДЧР.
 • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Западнобеломорски район“, за изхвърлена оборска тор в река Косовска, от краварници, овчарници и козарници в село Влахи, община Кресна, област Благоевград, е извършена проверка на място от експерти на БДЗБР, съвместно с представители на община Кресна и кметството на с. Влахи, на участък от река Косовска и прилежащи имоти в границите на водния обект. В поземлен имот, граничещ с реката е констатирано наличие на депонирана оборска тор, като част от нея се е свлякла по склона, на 10-20 м. от водното течение. Поради стръмният склон има наличие на опасност за попадане на оборската тор във водното течение при проливни дъждове. От страна на БДЗБР е изготвено писмо до община Кресна, с предписание за предприемане на необходимите действия по компетентност. 

 

През отчетния период са извършени общо 137 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец март на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 56 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.      

      IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани приблизително 3,6 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).