Категории
Министерство

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023 Г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец ноември 2023 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец ноември 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 677 броя проверки, от които 328 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите (ЗВ).

През периода са извършени 349 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 49 броя проверки по жалби и сигнали, от които 15 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 363 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 49 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 86 000 лв.

Общо събраните от БД през м. ноември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 36 761 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 692 929 лв.

През м. ноември от БД са издадени 9 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 115 861 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 272 418 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. ноември 2023 г. са в размер на 1 002 108 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец ноември е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват над 52 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

Приблизително 48 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

  • „Нерегламентирано заустване на отпадъчни суровини в река Бели Лом от незаконен казан за варене на ракия в село Кривня, община Ветово, област Русе“

Извършена е проверка на място от експерти на БДДР, съвместно с представители на РИОСВ-Русе, кмета на село Кривня и сигналоподателя. При проверката е извършен оглед на обекта за дестилиране, граничещ с река Бели Лом, като не е установено изтичане на отпадъчни води в реката. Водата в реката видимо не е била замърсена с отпадъчни води или отпадъци от дейността на обекта, като не са констатирани и неприятни миризми. Установено е наличие на бетонова канавка заустена в реката, покрита с плоскости от ламарина. За констатираното нерегламентирано заустване в повърхностен воден обект, от страна на РИОСВ-Русе е съставен констативен протокол с предписания към собственика на обекта за дестилиране.

 

  • „Засипване на дере с отпадъци от строителна площадка на ул. „Климент Охридски“ в град Варна“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЧР, съвместно с представители на община Варна и РИОСВ-Варна. При проверката е извършен обход и оглед на дере в урбанизираната територия на гр. Варна, представляващо десен приток на Фатрико дере, като е установено извършване на строителни дейности по изливане на основи на еднофамилна жилищна сграда. При проверката на място е констатиран, участък с депонирани пръст и камъни в близост до улица „Климент Охридски“ и струпани изсъхнали дървета и клони, бетонови късове и отпадъци от опаковки. На място е констатирано, че проводимостта на дерето не е нарушена, като след извършена от страна на БДЧР документална проверка в АГКК, е установено, че водното течение на дерето отстои  на около 40 м. от местата с депонираните отпадъци, т.е. те попадат извън границите на водния обект.

 

  • „Изсипани земни маси и камъни в река Муневска (река Куртов лом), в участъка срещу ресторант „Рибката“, местност Могилата, в землището на град Смолян“

Извършена е проверка на място в урбанизираната територия на гр. Смолян, от експерти на БДИБР, съвместно с представители на РИОСВ-Смолян, община Смолян, РУ на МВР-Смолян. При проверката е установено, че в речното корито и в прилежащата заливаема ивица има депонирани земни маси и камъни, като в непосредствена близост са изсечени и оставени в реката - дървета, храсти и клони. Установено е, че участъка на реката е с нарушена проводимост, поради затлачване със земни маси. За извършените нерегламентирани дейности в река Муневска (река Куртов лом), от страна на БДИБР са дадени предписания на собственика на имота и на община Смолян за почистването на реката и прилежащата заливаема ивица от струпаните земни маси и изсечената дървесина.

  • „Замърсяване на кладенци на улица „Киев“ в квартал „Изток“, град Перник с битово-фекални води от строителни работи по полагане на канализационни и отводнителни тръби“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЗБР, съвместно с представители на РИОСВ-София, община Перник, „ВиК“ ООД-гр. Перник и ИАОС-гр. София. При проверката е установено, че в съседни имоти на улица „Киев“ в квартал „Изток“, град Перник има изградени три броя тръбни кладенци за задоволяване на собствени потребности, като в момента на проверката от кладенците не се извършва водовземане. От представителите на ИАОС-гр. София е извършено пробовземане от два кладенеца, поради невъзможност да се вземат проби от третия, с цел извършване на анализ за качеството на подземната вода. При извършен обход и оглед на прилежащи улици, в близост до улица “Киев“, е констатирано наличие на два броя изкопи, които са завирени, като същите са се образували вследствие на извършваните строителни дейности по изграждане на дъждовна канализация, в изпълнение на Водния проект на град Перник. За констатираното нарушение от страна на БДЗБР е дадено задължително предписание на „ВиК“ ООД-гр. Перник да не допуска замърсяване на подземните води при извършването на дейности по изграждане и реконструкция на ВиК-мрежата на гр. Перник.

 

През отчетния период са извършени общо 103 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец ноември на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 42 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 692 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).