Категории
Министерство

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 Г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец октомври 2023 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец октомври 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 1096 броя проверки, от които 310 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите (ЗВ).

През периода са извършени 786 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 48 броя проверки по жалби и сигнали, от които 22 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 234 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 34 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 34 950 лв.

Общо събраните от БД през м. октомври суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 26 244 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 620 291 лв.

През м. октомври от БД са издадени 39 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 1 966 800 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 234 945 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. октомври 2023 г. са в размер на 881 480 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец октомври е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват над 72 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

Приблизително 28 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително  от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

  • „В квартал Дървеница, град София се копае с багер в река Дървенишка“

Извършена е проверка на място от експерти на БДДР. При проверката е извършен оглед на участък от река Дървенишка на територията на град София в квартал Дървеница. Констатирано е наличие на багер, който почиства реката от дървесна и храстовидна растителност. Установено, че се извършва планово почистване от Столична община на участъци от река Дървенишка в град София, за което БДДР е била уведомена с писмо.

 

  • „Незаконно забентване на река Главница при село Друмево с цел водовземане за водопой на животни с водоноска“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЧР. При проверката е установено, че в река Главница при мостово съоръжение на селскостопански път е насипана пръст и се е образувало завиряване, като след мостовото съоръжение в реката няма отток. За констатираното нарушение от страна на БДЧР е връчен акт за установяване на административно нарушение и е издадено предписание за премахването му.

 

  • „Непочистено корито на река Сазлийка в района на село Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора“

Извършена е проверка на място от експерти на БДИБР. При проверката не е констатирано наличие на клони от извършена сеч в коритото на река Сазлийка и е установено, че коритото на реката е широко, с добре оформени брегове и има проводимост. Установено е наличие на един брой паднало изсъхнало дърво на левия бряг на реката, което по време на проверката е премахнато от присъствалите на проверката служители на „Напоителни системи“ ЕАД- клон Горна Тунджа, които стопанисват участъкаот река Сазлийка.

 

  • „Кметът на село Покровник, община Благоевград запушва реката, като прави друг път“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЗБР. При проверката е извършен обход и оглед на участък от река Поповка, в урбанизираната територия на село Покровник. Констатирано е наличие на полуразрушен метален мост в близост до моста, свързващ село Покровник с махала Янчовска,. Установено е, че след моста е оформен черен път в речното легло, чрез насипани земни маси и струпване на бетонови елементи, скални късове и асфалтови парчета напречно на речното корито. За констатираното нарушение от страна на БДЗБР е дадено предписание на община Благоевград да предприеме действия по осигуряване проводимостта на водния обект река Поповка.

През отчетния период са извършени общо 518 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец октомври на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 38 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 620  хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).