Категории
Министерство

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 Г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец септември 2023 г.

 

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец септември 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 744 броя проверки, от които 304 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

През периода са извършени 440 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 68 броя проверки по жалби и сигнали, от които 21 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 227 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 37 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 26 870 лв.

Общо събраните от БД през м. септември суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 14 001 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 537 245 лв.

През м. септември от БД няма издадени актове за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ).

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 330 254 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. септември 2023 г. са в размер на 769 598 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец септември е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват над 59 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

Приблизително 41 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително  от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

  • „Поставени заграждения (дървени траверси) в река Турловица, под моста на улица „Неофит Рилски“ в регулационните граници на село Медковец, които намаляват проводимостта на реката“

Извършена е проверка на място от експерти на БДДР съвместно с представител на община Медковец. При проверката е извършен оглед на част от речното легло на река Турловица, в участък при мост на улица „Неофит Рилски“ в село Медковец, общ. Медковец, обл. Монтана. Извършен е оглед откъм десен и ляв бряг на реката където не е коригирана. В провереният участък е установено, че по дъното на реката в двата светли отвора-между ляв и десен устой на моста, са поставени 9 броя дървени траверси, а при оттока на моста няма поставени траверси в реката, като след моста река Турловица има минимален отток и нормалната проводимост на реката при моста е намалена. В момента на проверката няма налична техника и хора, които да извършват дейности в речното корито на река Турловица. Във връзка с констатациите от проверката, от страна на БДДР са дадени предписания на община Медковец „Да бъде възстановена нормалната проводимост на реката в района на моста на ул.“Неофит Рилски“ чрез премахване на траверсите. Предписанието е изпълнено.

  • „Незаконна доставка на вода за зареждане на водоем за риборазвъждане“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЧР. При проверката е установено, че от напоителна система Виница след помпена станция „Шумен-2“ изравнител № 17 се подава вода по тръбната мрежа към напоително поле от Масив № 18. Установен е прекъснат водопровод и след прекъсването е изградена земно насипна канавка по която водата постъпва в язовир „Васил Друмев“. За подаването на водата към язовира има сключен договор с „НС“ ЕАД за доставка на вода за зареждане на водоем за риборазвъждане, като съгласно договора „Доставчика се задължава срещу възнаграждение да доставя при наличие на водни маси чрез собствени съоръжения-помпена станция „Шумен-2“ и изравнител № 17, вода за водоем за риборазвъждане в размер на 10 000 м3. „НС“ ЕАД е титуляр на разрешително с цел обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури от язовир „Тича“. „НС“ ЕАД не притежават разрешително за водовземане от язовир „Тича“ за доставка на вода за зареждане на водоем за риборазвъждане издадено по реда и при спазване разпоредбите на Закона за водите. За констатираното нарушение от страна на БДЧР е изпратено писмо за явяване, съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение на „НС“ ЕАД.

  • „Незаконно водовземане от река Шеринейска, град Копривщица, община Копривщица, област София“

Извършена е проверка на място от служители на БДИБР, съвместно с представители на община Копривщица. При проверката в резултат от огледа на река Шеринейска в землището на град Копривщица, е установено, че е изграден рибарник. Водоснабдяването на рибарника се състои от два водоема, като се осъществява от повърхностите води на река Шеринейска посредством земен насип. За обекта няма издадено разрешително за водовземане съгласно Закона за водите. За констатираното нарушение от страна на БДИБР ще бъде образувано административнонаказателно производство срещу нарушителя.

  • „Замърсяване на водите в река Изток от дейността на бетонови центрове“

Извършена е проверка на място от служители на БДЗБР съвместно с представители на РИОСВ-Благоевград на бетонови възли в град Разлог. При проверката е констатирано, че се извършва заустване от бетонов възел, като дружеството не притежава разрешително за ползване на воден обект с цел заустване, издадено по реда на Закона за водите. От страна на РИОСВ-Благоевград ще бъдат предприети действия по компетентност.

 

През отчетния период са извършени общо 229 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец септември на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 29 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 537 245 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).