Категории
Министерство

ОТЧЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ БАСЕЙНОВИТЕ ДИРЕКЦИИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 Г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец януари 2024 г.

I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец януари 2024 г. от Басейновите дирекции (БД) са извършени общо 369 проверки, от които 197 за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите (ЗВ) и 33 по постъпили сигнали от граждани и организации, вкл по „Зелен телефон“. В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 97 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски и/или несъответствия с изискванията на Закона за водите.

За установени административни нарушения по Закона за водите, са съставени 42 акта (АУАН), от които 6 за неизпълнени предписания. На основание разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган (директора на БД) и нарушителя, са сключени 15 споразумения на обща стойност 4 480 лв.

От директорите на БД са издадени 22 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 10 700 лв.

В отчетния период, за неизпълнени задължения за заплащане на такси по издадени разрешителни по ЗВ, от директорите на БД са издадени 5 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 162 093 лв.

В резултат на осъществената контролна дейност от БД през месец януари са реализирани приходи в общ размер на 9 606 784 лв., от които:

 • 33 104 лв. от наложени глоби/имуществени санкции;
 • 8 922 291 лв. от такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите;
 • 651 389 лв. по АУПДВ.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси;
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите;
 • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за нередности при използване на водите и водните обекти.

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец януари са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които са общо 197 броя и представляват приблизително 53% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През месец януари са извършени и общо 120 броя проверки за състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и други, които представляват приблизително 33% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През отчетния период са извършени общо 52 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, които представляват приблизително 14% от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица, за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 • Замърсяване на язовир „Горно Павликене“ с оборски тор, примесен с пластмасови отпадъци от промишлена овцеферма в село Горно Павликене“

Извършена е проверка на място от експерти на БДДР, при която е направен обход и оглед на язовир „Горно Павликене“ и прилежащото дере от водосбора, в землището на село Горно Павликене, община Ловеч. При проверката е установено, че чашата на язовира е суха, без наличие на водни обеми, като в обхвата на язовира и прилежащото дере от водосбора не са установени визираните в сигнала замърсители. Към момента на проверката е констатирано, че короната и стената (воден и въздушен откос) на язовира са обрасли с храстовидна и дървесна растителност. Не са установени извършване на дейности по замърсяване на язовира и дерето, както и не са установени следи от такива дейности.

 • „Извършване на изкопни дейности с цел отклоняване на река Адата в землището на кв. Каменар, град Поморие, община Поморие, област Бургас“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЧР, съвместно с представители на община Поморие. При проверката е извършен обход и оглед на река Адата, в кв. „Каменар“ на гр. Поморие. При огледа е установено, че речното корито е ненарушено, не се извършват дейности по бреговете на реката, не се наблюдава отклоняване на водите от река Адата, като водния оток в коритото е минимален и речния участък е с нормална проводимост. При проверката е констатиран безотточен водоем, естествено образувал се от дъждове. Установени са извършени изкопни дейности в участък находящ се между река Адата и безотточния водоем, като в разкопания участък е наличен насип от пръст. В момента на проверката не е констатирано наличие на техника, която да извършва изкопни дейности, както и не са установени водовземане от повърхностния воден обект река Адата или нерегламентирани изтичания и зауствания в реката.

 • „Изградени незаконни съоръжения за използване на повърхностни води от река Соколица“

Извършена е проверка на място от експерти на БДИБР, съвместно с представители на община Гълъбово и РУ на МВР-Гълъбово. При проверката е установено, че  на левия бряг (по посока на течението) е изградено водохващане в речното корито, с монтирана метална тръба, като водата от реката постъпва посредством металната тръба в имот общинска собственост, представляващ рибарник, като след него, каскадно се захранват с води от реката още два рибарника. За водовземане от повърхностен воден обект река Соколица, с цел водоснабдяване на трите рибарника, не е издавано разрешително по реда на Закона за водите, поради което от страна на БДИБР е дадено предписание за незабавно преустановяване на нерегламентираното водовземане от река Соколица, като за констатираното нарушение е образувано административнонаказателно производство срещу нарушителя.

 • „Струпани строителни отпадъци в дере на ул. „Бор“, село Кладница, община Перник“

Извършена е проверка на място от експерти на БДЗБР на участък от дере, находящо се в село Кладница, община Перник. При проверката е установено, че по цялата дължина на проверения участък, дерето е обрасло с храстовидна и дървесна растителност, и е с нарушена проводимост. Констатирано е, че по протежение на проверения участък от дерето има изсипани строителни отпадъци, оформящи стръмен склон. За констатираното нарушение от страна на БДЗБР е дадено предписание на община Перник за предприемане на действия за осигуряване на проводимостта на дерето.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 42 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол от страна на Басейновите дирекции за законосъобразното използване на водите и за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 9,6 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).