Категории
Министерство

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец юли 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец юли 2023 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец юли 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 919 броя проверки, от които 497 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

През периода са извършени 422 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 93 броя проверки по жалби и сигнали, от които 27 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 287 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 31 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 17 180 лв.                           

Общо събраните от БД през м. юли суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 24 282 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 880 584 лв.

През м. юли от БД са издадени 3 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 304 323 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 376 986 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. юли 2023 г. са в размер на  1 281 852 лв.

II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец юли е извършването на проверки за: спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително 54 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

Приблизително 46 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.,

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Дунавски район“, относно наличие на багери, извършващи изкопни работи и полагане на тръби, в коритото на река Веселина, в землището на с. Къпиново, община В. Търново, е извършена проверка на място от експерти на БДДР. При проверката е установено наличие на изграден подход на десния бряг на р. Веселина и положена подземно тръба, достигаща до земеделските масиви. На място е констатиран паркиран трактор с прикачен мото помпен агрегат. В момента на проверката не е установено извършване на водовземане от реката. Във връзка с констатациите от проверката, предстои предаване на преписката от страна на БДДР към Районната прокуратура и ангажиране на административнонаказателна отговорност на нарушителите.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Черноморски район“ за нарушена пясъчна коса на устието на река Караагач, е извършена проверка на място от експерти на БДЧР, съвместно с представител на Областна администрация гр. Бургас. При проверката е направен оглед на място и е извършен обход по течението на река Караагач (р. Китенска), в района на плаж „Къмпинг Китен“, в землището на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, от моста на главен път Китен – Царево, до устието на реката. Констатирано е, че голяма част от устието на реката е естествено затапено с пясъчна коса. При огледа не се констатират следи от разкопаване, изземване на пясък или следи от техника в района на устието на река Караагач. Водите на р. Караагач се отичат по естествен начин в Черно море и наличната пясъчната коса е размита /няма следи от продълбаване на пясъка.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Източнобеломорски басейн“, за изграждане на водовземно съоръжение в имот в землището на с. Марково, община Родопи, е извършена проверка на място от служители на БДИБР. При проверката е констатирано, че в имот, находящ се в м. Чонето, с. Марково, се извършва сондажна дейност по изграждане на водовземно съоръжение, като в момента на проверката сондажния лост е изваден и сондажната дейност е преустановена. За констатираното нарушение, от страна на БДИБР са предприети действия за ангажиране на административнонаказателна отговорност на нарушителите.

 

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Западнобеломорски район“ за изхвърляне на отпадъчен материал в речното корито, след почистване на храсти в гр. Радомир, община Радомир, е извършена проверка на място от служители на БДЗБР. Извършен е обход и оглед на участък от река „Безименна“, граничеща с ул. „Люлякова“ в гр. Радомир, в посока срещу течението на реката. Установено е, че провереният участък не е коригиран и се намира в урбанизираната територия на гр. Радомир. При проверката е констатирано наличие на висока тревиста и храстовидна растителност по протежение на целия участък, като е констатирано и наличието на хидротехническо съоръжение с осигурена пропускателна способност. Над водопад „Бучалото“, по ляв и десен бряг на речното корито, е установено частично изрязване на едра тревиста растителност, като същата не е премахната от водното течение. С допуснатото натрупване на отпадъчен материал в коритото на р. Безименна, в описаният участък е нарушена забраната на чл. 143, т. 2 от Закона за водите, която гласи: „За защита от вредното въздействие на водите се забранява – намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително“. Във връзка с констатациите от проверката, на община Радомир са дадени са предписания от страна на БДЗБР, за предприемане на необходимите действия по отстраняване на изхвърлените в речното корито растителни отпадъци.

 

През отчетния период са извършени общо 212 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец май на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 37 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 880 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).