Категории
Министерство

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции през месец юни 2023 г.

ОТЧЕТ за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец юни 2023 г.

 

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

През месец юни 2023 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 1122 броя проверки, от които 544 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

През периода са извършени 578 бр. извънредни проверки, в т.ч. съвместни и др. проверки, и 92 броя проверки по жалби и сигнали, от които 33 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 265 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

От директорите на БД са издадени общо 42 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 40 593 лв.                           

Общо събраните от БД през м. юни суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 29 731 лв.

От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 925 011 лв.

През м. юни от БД са издадени 13 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност 1 064 923 лв.

Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 1 556 742 лв.

Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. юни 2023 г. са в размер на  2 511 485 лв.

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

  • Проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени и за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
  • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
  • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

Приоритет в контролната дейност на БД през месец юни е извършването на проверки за: състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени, състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др., които представляват над 51 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

Приблизително 49 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са проверките за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения, които представляват приблизително  от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период.

През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от институции, организации, граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Дунавски район“, относно „засипване на рекичка“, протичаща в частен имот в село Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен, е извършена съвместна проверка на място от експерти на БДДР, сигналоподателя и собственика на имота. При проверката е установено, че от десния бряг на водния обект, находящ се в границите на частния имот са свлечени коренища, бетонови елементи (бордюри) и земни маси във водното течение. На левия бряг е констатирано наличие на подредени бетонови елементи (бордюри) за предпазване от вредното въздействие на водния обект върху частният имот. В момента на проверката не са установени строителни дейности в имота.

Във връзка с констатациите от проверката, от БДДР е дадено предписание на собственика на имота да премахне бетоновите елементи (бордюри) и земните маси, разположени в близост до брега, поради опасност от свличане във водния обект.

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Черноморски район“ за незаконно водовземане от кладенец в землището на град Смядово, община Смядово, област Шумен, находящ се в поземлен имот - земеделска нива, е извършена проверка на място от експерти на БДЧР.

При проверката е установено, че в имота е изградено водовземно съоръжение - шахтов кладенец, изграден от бетонови пръстени с диаметър ф 800 мм. и дълбочина около 7 м. Кладенецът е оборудван за експлоатация, с потопяема помпа, като водата постъпва в метална цистерна с обем около 7-8 м3, а след цистерната, посредством монтирана центробежна помпа водата попада в система за капково напояване, която напоява около 12 дка малини, ягоди и царевица. По време на проверката е установено, че не са налични документи за регистрация на водовземното съоръжение и няма издадено разрешително за водовземане от БДЧР. Вследствие на данни получени при проверката е установено, че съоръжението е изградено през месец май 2023 г. от фирма регистрирана в град Шумен.

Във връзка с установеното нарушение, ще бъде образувано административнонаказателно производство от страна на БДЧР към фирмата нарушител.

  • Във връзка с постъпил сигнал на „Зелен телефон“ в БД „Източнобеломорски басейн“ за умряла риба в река Банска, в участък, протичащ в землището на село Добрич, община Димитровград, област Хасково, е извършена съвместна проверка на място от експерти на БДИБР с представители на РИОСВ–Хасково и РЛ-Хасково към ИАОС. Извършен е обход на река Банска от с. Клокотница до с. Добрич, като в участък на реката при с. Каснаково е установено наличие на множество умряла риба с различни размери. Взета е водна проба от река Банска за анализ от представителя на РЛ-Хасково към ИАОС, както и водна проба от обект на евентуален промишлен замърсител в района.

При установяване на замърсяване на водния обект, ще бъде образувано административнонаказателно производство към нарушителя.

  • Във връзка с постъпил сигнал в БД „Западнобеломорски район“ за изхвърляне на земни маси в река Бела река, в град Разлог, община Разлог, област Благоевград, на ул. „Лазар Нешков“, разположена успоредно на реката, е извършена съвместна проверка от експерти на БДЗБР и представител на община Разлог. При проверката е установено, че в участък с дължина около 10 м., находящ се на десния бряг на реката, има наличие на земни маси и строителни отпадъци, които са избутани към водното течение.

Във връзка с констатациите от проверката, от БДЗБР е дадено предписание на община Разлог за премахване на земните маси и строителните отпадъци, граничещи с водното течение на реката.

През отчетния период са извършени общо 276 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и последващи проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта на речните легла.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец май на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 27 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

  • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
  • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите;
  • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.

IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетният период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите, са събрани над 925 хил. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).