Категории
Министерство

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Проектът е разработен на основание чл. 119, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и отразява промените, въведени в ЗООС, произтичащи от:

  • децентрализацията на услугите по издаване на комплексни разрешителни;
  • изискванията на Директива 2010/75/ЕС за индустриалните емисии (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

С направените изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни се постига:

  • оптимизира се обхватът на условията на Комплексното разрешително /КР/;
  • отпада задължението условията на КР да съдържат пълен план за мониторинг на емисиите;
  • отпадат изискванията за предоставяне на решение/разрешителни/лицензи, издавани от системата на МОСВ, и се предвижда те да бъдат изисквани по служебен път.

Пълният текст на проекта за постановление можете да видите ТУК.

В срок до 17 юли 2012  г. очакваме писмени становища от заинтересованите страни на електронни адреси: kostova@moew.government.bg, l.popova@moew.government.bg и  eiliev@moew.government.bg