Категории
Министерство

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

 

ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

 

Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г., в сила от 21.01.2011 г., изм., бр. 103 от 23.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г., изм. и доп., бр. 58 от 31.07.2012 г., в сила от 1.08.2012 г., изм., бр. 54 от 16.06.2020 г., доп. ДВ. бр.41 от 10.05.2024г.