Категории
Министерство

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

 

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

 

Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., изм., бр. 54 от 16.06.2020 г.