Категории
Министерство

Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

 

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

 

Приет с ПМС № 81 от 23.04.2012 г., обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г.