Категории
Министерство

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

 

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

 

Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.