Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000

Документът за целите на Натура 2000 се разработва в рамките на проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 „Знания за Натура 2000“, изпълняван от Дирекция „Национална служба за защита на природата“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Документът за целите на Натура 2000 е ключов за управлението на мрежата. Документът определя целите на трите нива (биогеографско/ национално, ниво мрежа Натура 2000 и зоново), чрез постигането на които България ще изпълни своите ангажименти в областта на Натура 2000, като държава членка на ЕС. Той дава насоки за разработването на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) и регионалните планове за управление на Натура 2000.  

Писмени становища може да изпращате на електронен адрес: ahasan@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта на Документа за целите на Натура 2000 е 26 юли 2019 г. 

 

Документи:

Проект на Документ за целите на Натура 2000

Цели, определени по:

  • Целеви обекти;
  • Защитени зони от мрежата Натура 2000;
  • Целеви обекти, към които следва да бъдат насочени мерките в плановете за управление на Натура 2000, на регионално ниво;

Birds

Habitats

Species