Категории
Министерство

Проект на ежегодна заповед за събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) от находищата по приложението към т. 1 от Заповед № РД-521 от 22.04.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Състоянието на блатното кокиче през 2021 г. в находищата, посочени в приложението на Заповед № РД-521 от 22.04.2003 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 42 от 09.05.2003 г.) е установено чрез извършени проверки от страна на РИОСВ – Бургас, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Шумен в периода 13 - 16 април 2021 г. За всяко находище, както е практика до сега, е съставен констативен протокол с подробна информация за състояние на същото.

Проверките на находищата са извършени съвместно с представители на собствениците/наемателите на земите, на общините и на структурите на Изпълнителната агенция по горите. По време на проверките са съставени и връчени предписания за стопанисване на находищата на стопанисващите лица.

Единственото находище, което принципно се разрешава за ползване за 2021 г., е ЗМ “Находище на блатно кокиче в местността “Калината”, землище на с. Кошарица (ДЛС „Несебър“), обл. Бургаска, в размер на до 1800 кг. Находището е разположено в ясеново-брястова гора, представляваща държавен горски фонд. Територията се използва за база за интензивно стопанисване на дивеча, цъфтежа на блатното кокиче съвпада с размножителния период, поради което РИОСВ-Бургас не препоръчва ползване листо-стъблена маса от блатни кокичета. Находището се стопанисва от ТП „Държавно ловно стопанство“ гр. Несебър. Собственикът е декларирал, че не е съгласен и няма намерение да отдава за ползване листо-стъблена маса, за да се избегне безпокойството на размножаващия се дивеч и другите животни. По тази причина аналогично и на предходните години се очаква собственикът да не разреши находището за реално ползване за 2021 г. Информираме Ви, че годишната заповед се издава на база на ресурсни възможности и състояние на отделните находища, тъй като заявеното намерение на стопанисващия може да се промени.

 

Становища по проекта могат да се изпратят в срок до 30 дни на следните електроннни адреси: VTsGeorgiev@moew.government.bg и yavelina@moew.government.bg.

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000149696384
  Удостоверено време: 14.05.2021 11:34:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000149696385
  Удостоверено време: 14.05.2021 11:34:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority