Категории
Министерство

Проект на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018 – 2024г.)

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух е разработена въз основа на Споразумение между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, ратифицирано със закон от Народното събрание. Програмата включва целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до подобряване на качеството на атмосферния въздух по показател фини прахови частици, сроковете за прилагането на мерките, необходимите финансови средства и отговорните институции.

Очакваме писмени становища по проекта на Национална програма за подобряване качеството н атмосферния въздух от заинтересованите лица на електронни адреси: yuhyuseinova@moew.government.bg и gyordanova@moew.government.bg .


Крайна дата за получаване на становища по проекта на Национална програма за подобряване качеството н атмосферния въздух – 5-ти декември 2018г.

Документи