Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Изменението на наредбата цели въвеждане на образци и създаване на ред за ежегодно докладване на количествата и видовете отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци през предходната година, както и на количествата и видовете странични продукти, образувани през предходната година, и дейностите, за които са реализирани, в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 9 и 10 от Закона за управление на отпадъците.

С изменението на наредбата се въвеждат мерки на за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008, приложим от 1 януари 2018 година, в частност относно необходимостта от създаване на регистри от страна на операторите на съоръжения, извършващи временно съхранение на отпадъци от живак; операторите на съоръжения, извършващи преобразуване и ако е приложимо, солидифициране на отпадъци от живак и икономически оператори в определени промишлените сектори, генериращи отпадъци от живак по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/852.

С оглед отразяване на влезли в сила изменения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, с проекта на наредба се осигурява предоставянето на информация за излезлите от употреба моторни превозни средства от категориите за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 3,5 t (M2, M3, N2 и N3, съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата).

Не на последно място, изменението на наредбата цели облекчаване на административната тежест посредством прецизиране на разпоредбите относно начина на водене на отчетност, по-конкретно относно възможността за коригиране на данни, които вече са въведени в отчетните книги.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: ya.dragotinov@eea.government.bg в срок до 04.03.2019 г.

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000094836444
  Удостоверено време: 29.01.2019 13:46:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000094839748
  Удостоверено време: 29.01.2019 14:42:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000094840653
  Удостоверено време: 29.01.2019 14:58:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority