Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри се цели превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 г. по отношение на превозите/вноса на отпадъци, подлежащи на процедура по чл. 18 от Регламента и засилване на контрола по трансграничния превоз.  Предвижда се за осъществяване на превоз/внос на отпадъци от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламента, изпращачите на отпадъка да информират предварително съответната регионална инспекция по околната среда  и водите (РИОСВ) по местоназначение на отпадъка за предстоящия превоз. По този начин РИОСВ ще имат по-големи възможности за осъществяване на превантивен контрол на превоза/вноса на отпадъци.  Въвеждат се гранични стойности чрез нормативната уредба за съдържание на замърсители на отпадъци от „Зеления списък“, с цел недопускане на смесени и замърсени отпадъци да бъдат внасяни в страната чрез облекчения режим по чл. 18 от Регламента. С проекта на наредба се дава възможност за предоставянето на информация на електронен носител заедно с хартиения до въвеждането в експлоатация на Националната информационна система по чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците с цел навременно обработване на предоставената информация.


Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронни адреси: k.georgieva@moew.government.bg и gbadev@moew.government.bg в срок до 06.01.2020 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000114706332
  Удостоверено време: 20.12.2019 16:36:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000114706334
  Удостоверено време: 20.12.2019 16:36:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority