Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба №2 за класификация на отпадъците е разработен във връзка с изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за предоставянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Проектът на наредба предвижда отпадането на изискването при класификация на отпадъка причинителят на отпадъка да представя документ за състава и свойствата на отпадъка от периодични издания и литература, от търговската мрежа, от други източници на специализирана информация. С цел намаляване на административната тежест се предоставя възможност когато един и същ отпадък се образува от различни обекти на едно юридическо лице, разположени на територията на една РИОСВ се попълва само един работен лист, в който се посочва местонахождението на обектите. Проектът на наредбата може да се види тук. Мотиви за разработване на наредбата може да се види тук. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на tzheleva@moew.government.bg и adishkelov@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта – 14.09.2017 г.