Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползване на язовирите – държавна собственост в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползване на язовирите – държавна собственост в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (Наредба № 37 от 2008 г.). Ползването на язовирите - държавна собственост, само за любителски риболов или само за аквакултури се определя с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.

Текстовете на проекта са изготвени съобразно целите на ЗРА. На първо място част от предложените изменения на наредбата се правят с оглед синхронизиране на разпоредбите ú с действащите към момента ЗРА, Закон за водите (ЗВ) и подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане. Част от текстовете не са изменени от приемането ú до настоящия момент и не кореспондират със съдържанието на горецитираните нормативни актове.

Приемането на тази наредба се налага и с оглед постъпили искания от заинтересовани лица, Министерство на околната среда и водите, „Напоителни системи“ ЕАД и с които се изтъква необходимостта да бъде променено предназначението на част от язовирите посочени в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 37 от 2008 г.

Писмени становища по проекта може да изпращате в срок до 09.12.2019 г. на електронен адрес: b.zadneprovski@moew.government.bg.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000111929381
  Удостоверено време: 08.11.2019 14:52:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000111929410
  Удостоверено време: 08.11.2019 14:52:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority