Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението  е изготвен на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, съгласно който показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съвместно с министъра на околната среда и водите. 

Проектът на Наредба има за цел да въведе в националното законодателство разпоредбите на Делегирана директива (ЕС) 2021/1226 на Комисията от 21 декември 2020 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение II към Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите методи за оценка на шума, с която се прецизират  общите за държавите членки методи за оценка, които следва да се използват при подготвяне на информацията относно шума в околната среда.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 20.03.2022 г. на следния електронен адрес: n.hristova@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000175403508
  Удостоверено време: 18.02.2022 15:37:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000175403507
  Удостоверено време: 18.02.2022 15:37:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority