Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци Основните промени в проекта на Наредба имат за цел да отстранят забелязани трудности при нейното прилагане по отношение заплащането на отчисленията и обезпеченията. По отношение разходването на събраните суми от отчисленията са добавени конкретни дейности/проекти/документи, за които могат да се разходват отчисленията. Дава се възможност на всички общини, използващи общо регионално депо, да подават заявления в РИОСВ за отпускане на средства от отчисленията като по този начин се облекчава съществуващата процедура единствено собственика на депото да има това право и той да превежда на другите общини отпуснатите средства. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: svetla@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта – 9 ноември 2016 г. Пълният текст на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци тук. Мотиви към  проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци тук.