Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. е разработен с цел намаляване на административната и регулаторната тежест.

С проекта срокът за първоначална регистрация по EMAS се намалява от 75 на 45 дни, а срокът за подновяване на регистрацията от 45 на 30 дни. Проектът отразява и отпадането на таксите за регистрация по EMAS, предвидено в проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Настояща Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS). Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. Мотиви за приемането на проекта. Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: n.hristova@moew.government.bg срок до 16 септември 2017 г.