Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Проектът на Наредба за изменение на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации e разработен основно във връзка с изпълнение на одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, с което се цели:
1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;
2. Привеждане на административни услуги в областта на законодателството по опазване чистотата на въздуха в съответствие с Административно-процесуалния кодекс;
3. Отмяна на неактуални разпоредби.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронни адреси: yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg в срок до 12.03.2020 г.


Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000117927687
  Удостоверено време: 11.02.2020 10:26:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000117927685
  Удостоверено време: 11.02.2020 10:26:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority