Категории
Министерство

Проект на Наредба за разделно събиране на биоотпадъците

Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели:
 
до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;
до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
 
С цел осигуряване на необходимите данни и осъществяване на контрол по изпълнение на целите в наредбата е включена методология за изчисляване и доказване на изпълнението на целите за рециклиране на битовите отпадъци и целите за ограничаване на количествата депониране биоразградими отпадъци по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. 
 
Въведени са механизми за предоставяне на данни за количествата на образуваните и оползотворени отпадъци, включително математически модел който се попълва от общините в рамките на регионалното сдружение и се изпраща на Изпълнителния директор на ИАОС за изготвяне на мотивиран доклад за вземане на окончателно решение за изпълнение на целите.
 
Крайна дата за съгласуване: 31.07.2013 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail galieva@moew.government.bg и aivanov@moew.government.bg .
 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук.