Категории
Министерство

Проект на Наредба за реда за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода и за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за минерална вода

С влизане в сила на Закон за концесиите (обн. ДВ. бр.96 от 1 декември 2017г., в сила от 02.01.2018 г.) и разпоредбата на чл.47, ал.1 от Закона за водите (изм. ДВ.бр.96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.), е необходимо да бъде създадена специална нормативна уредба относно подготовката и провеждането на процедурата за предоставяне на концесии за добив на минерални води. В тази връзка е разработен представения проект на наредба, с който се въвежда:

  • Ред за извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесиите за добив на минерални води;
  • Ред за провеждане на процедурата за предоставяне на концесиите за добив на минерални води;
  • Ред за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за добив на минерални води.

 

 

Писмени становища може да изпращате на електронен адрес: control_vodi@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта на наредба е 24.11.2018г.

Документи