Категории
Министерство

Проект на Наредба за третиране на биоотпадъците

В проекта на Наредбата са взети предвид изискванията на новата Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в новия Закон за управление на отпадъците. 
 
Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция от МБТ. Определени са условията при които компоста и ферментационния продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара. 
 
Наредбата включва изискванията за вземане на проби за качество на материалите получени при третиране на биоотпадъците, както и минимални изисквания за етикетиране и областите на употреба на крайните продукти от биологичното третиране на биоотпадъците.
 
Крайна дата за съгласуване: 31.07.2013 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail aivanov@moew.government.bg и galieva@moew.government.bg.
 
Пълният текст на проекта на Наредбата може да видите тук.