Категории
Министерство

Проект на Наредба за управление на строителните отпадъци

Наредбата за управление на строителните отпадъци ще осигури въвеждането на новия модел на управление на строителните отпадъци и ще допринесе за намаляване на общото количество отпадъци за депониране, като се гарантира тяхното екологосъобразно оползотворяване и постигане на националните цели в областта, 70% рециклиране от общото количество образувани строителни отпадъци в страната до 2020 г. Рециклирането на тези отпадъци ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление на природните ресурси.

Крайна дата за съгласуване: 31.07.2012 г.
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail gstoyanov@moew.government.bg, aivanov@moew.government.bg

Пълният текст на проект на Наредба за управление на строителните отпадъци може да видите тук.