Категории
Министерство

Проект на Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци

 

Проектът на Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (Наредбата) е разработен на основание чл. 43, ал. 1 и § 9, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Новата наредба ще отмени Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

Целта на разработването на Наредбата е да се определят условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, редът и начинът за тяхното отреждане и др. Регламентират се мерки и контрол за защита на околната среда и човешкото здраве при избор на местоположението на площадка за третиране на отпадъци. Разписани са и разпоредби, които определят как да се извършват дейностите по транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Проектът на наредба е предоставян веднъж на обществен достъп, но поради въвеждането на съществена промяна в него се предоставя за обществено обсъждане за втори път.   Промяната въвежда изискване площадките за извършване на някои дейности с отпадъци, като депониране, претоварване и сортиране на битови отпадъци, изгаряне, пиролиза и компостиране, да се намират на минимални отстояния от обекти, подлежащи на здравна защита. За вече изградени такива площадки или със завършила процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда тази разпоредба не се прилага.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронен адрес: k.georgieva@moew.government.bg  в срок до 25.12.2021 г.

Документи
 • .rtf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000167256027
  Удостоверено време: 25.11.2021 11:55:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000167256041
  Удостоверено време: 25.11.2021 11:55:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority