Категории
Министерство

Проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги

             Проектът на Наредба е изработен на основание разпоредбата на чл. 10а, ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, съгласно която условията и редът за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.

            Местата за временно разполагане не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. Те могат да се обособяват за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в поземлени имоти или в части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.           

            Обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани се разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години във времевия период от 1 май до 30 септември.

            Предложения, коментари и становища по проекта на наредба могат да бъдат публикувани и изпращани на:

           - Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): strategy.bg/

           - E-mail: press@mrrb.government.bg

 

Дата на откриване – 01.06.2021 г.

Дата на приключване – 01.07.2021 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000151215556
  Удостоверено време: 01.06.2021 16:51:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000151215558
  Удостоверено време: 01.06.2021 16:51:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority