Категории
Министерство

Проект на НИД на Наредба №1 от 17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите

Във връзка с необходимото време за въвеждане на информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове е налице риск за неизпълнение на изискванията на чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 и чл.39а от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1) – за представяне на годишни отчети за дейности, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове (общо приблизително 3 500 отчета).

При прилагането на Наредба №1 беше идентифицирана необходимостта от изменение и допълване на разпоредби, свързани с подобряване прилагането на процедурите за издаване, отменяне и/или отнемане на документи за правоспособност.

Проектът на Наредба №1 има за цел:

  1. Да се осигури техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1.

До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет).

  1. Постигане на ефективно прилагане на изискванията за реда и начина за издаване, отменяне и/или отнемане на документи за правоспособност от органа по чл.17б, ал.3, т.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерство на вътрешните работи.
  2. Прецизиране на отделни текстове с оглед подобряване възможностите за ефективното им прилагане.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронни адреси: d.stoyanova@moew.government.bg и yakimova@moew.government.bg в срок до 03.01.2023г.

Документи