Категории
Министерство

Проект на НИД на Наредба №11 за норми за арсен, кадмий, никел и ПАВ в атмосферния въздух

Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/1480 на Комисията от 28 август 2015г. за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух. Допълнително се въвежда и промяна в заглавието на наредбата в съответствие с Поправка на Директива 2004/107/ЕО (ОВ L 120, 13.5.2015г.). Проектът на наредбата има за цел: - актуализиране на изискванията към качеството на данните от измерванията на замърсителите; - актуализиране на референтните методи за оценка на концентрациите на замърсителите (методи за вземане на проба и методи за анализ), във връзка с промени в съответните стандарти; - въвеждане на конкретни референтни методи за вземане на проби и анализ на живак в атмосферния въздух, както и на отлагания на тежки метали; - актуализиране на някои наименования и отстраняване на технически грешки. Прилагаме Наредбата, както и мотиви за приемането и. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на yuhyuseinova@moew.government.bg и mihajlovG@moew.government.bg . Крайна дата за получаване на становища по проекта – 18 януари 2017 г.