Категории
Министерство

Проект на НИД на Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

С проекта се цели намаляване на  административната тежест за заявителите при издаване на разрешително за ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води, като се преустановява предоставянето на документи от заявителя, които могат да бъдат изисквани от компетентния орган по служебен път от съответното ведомство и/или административна структура и се намаляват ограниченията за кандидатстване при издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води от  канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания.

Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 8. 06. 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г.)

Мотиви за приемането на проекта.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: urb@moew.government.bg в срок до 16 септември 2017 г.