Категории
Министерство

Проект на НИД на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Проектът на Наредба и внесеният наскоро в Народното събрание ЗИД на ЗУО имат за цел да въведат част от изискванията на приетия на ниво ЕС през 2018 г. законодателен пакет „Отпадъци“, и по специално Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци.

С изменението на Директива 1999/31/ЕО е въведена цел за намаляване до 10 % на депонираните битови отпадъци до 2035 г., която може да бъде отложена с 5 г., при условие, че държавата е постигнала намаление до 25 % към същата година. Същевременно, от 2030 г. се въвежда ограничение за депониране на  битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: dyankov@moew.government.bg

 

Крайна дата за съгласуване: 26.02.2021 г.

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000141173354
  Удостоверено време: 26.01.2021 13:21:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000141173355
  Удостоверено време: 26.01.2021 13:21:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority