Категории
Министерство

Проект на НИД на Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци

Проекта на Наредба има за цел подобряване  на  законодателството по управление на отпадъците и по-конкретно разширява се обхвата на акта, като се разписват ангажиментите към лицата, извършващи дейности с битови отпадъци и кметовете на общини по отношение изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.

Удължени са някои административни срокове, които РИОСВ следва да спазват, с цел намаляване на административната тежест, както и са изчистени технически пропуски по текстовете на Наредбата.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: aivanov@moew.government.bg

 

Крайна дата за съгласуване: 26.02.2021 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000141168178
  Удостоверено време: 26.01.2021 12:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000141173053
  Удостоверено време: 26.01.2021 13:16:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority