Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИД ПО ПРИЛОЖЕНИЯ 2 И 3 КЪМ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 35, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, (обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.) в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 е изготвен проект на план за действие за кафявата мечка (Ursus arctos) в България.

Плановете за видове по Приложения 2 и 3 към ЗБР са стратегически документи с период на действие 10 г. и определят необходимите действия и мерки за опазването на конкретните видове.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg в срок до 18.08.2023 г.

Документи
  • .pdf
    Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
    Сериен номер: 4000235027472
    Удостоверено време: 19.07.2023 13:21:39
    Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority