Категории
Министерство

Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Проектът на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е изготвен от межуведомствена работна група, сформирана със заповед на министъра на околната среда и водите, с представители на Министерство на отбраната, Министерство на икономиката, Министерство на здравеопазването, Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет и Министерство на околната среда и водите.
С проекта на наредба се установява национална процедура за издаване на разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато това е необходимо за интересите на отбраната, като се определят изискванията към операторите за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда при производството, вноса и/или употребата на химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.
Общата цел е, наред с предоставянето на изключения в интерес на отбраната да се осигури и прилагането на високи стандарти за безопасност и възможност за проследяване, еквивалентни на тези заложени в Регламент REACH.
Очаква се новата процедура да позволи на операторите (физически или юридически лица), при изпълнение на едно или няколко от обстоятелствата, посочени в чл. 3а от ЗЗВВХВС, да се възползват от предоставената възможност за освобождаване.
Орган по издаване на разрешение за освобождаване в страната е Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Решението за освобождаване се издава на заявителя за срок не по-дълъг от 3 години и съдържа мерките, които притежателя на разрешението, следва да прилага с цел предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Срокът на разрешението може да бъде удължен еднократно за срок, не по-дълъг от срока, за който първоначално е издадено.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: etchobanova@moew.government.bg, в срок до 18.11.2019г.

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000110760697
  Удостоверено време: 17.10.2019 14:00:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000110760707
  Удостоверено време: 17.10.2019 14:01:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000110760716
  Удостоверено време: 17.10.2019 14:01:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000110760726
  Удостоверено време: 17.10.2019 14:01:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000110809930
  Удостоверено време: 18.10.2019 15:51:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000112735206
  Удостоверено време: 19.11.2019 16:59:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority