Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС №273/2010 г.

Проектът на Наредба е разработен в съответствие с т. 150 от Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Предвидените изменения и допълнения на Наредбата произтичат от Директива (ЕС) 2017/845 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии, и Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС.

С изменението и допълнението на Наредбата се въвежда по-опростен и по-съпоставим подход за оценка на състоянието на морската околна среда по всеки от дефинираните 11 качествените дескриптори, прилагане на по-обективна и обоснована оценка на състоянието на морската околна среда, включително оценка на степента на постигане на доброто състояние на морската околна среда и изпълнението на мерките от Морската стратегия за постигане на доброто състояние.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 14.04.2019 г. на следните електронни адреси:

 galia@moew.government.bg;   kkamenova@moew.government.bg.

Документи