Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара урежда информацията, която трябва да се предостави със заявленията за освобождаване на генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда и за пускане на пазара, редът за отчитане на резултатите от освобождаването на ГМО и изискванията към плана за наблюдение след пускане на пазара, правилата за проследяемост на ГМО, които се предлагат на пазара, минимално допустимо съдържание на ГМО, за което не се прилагат правилата за етикетиране, както и правилата за изтегляне от пазара и унищожаване на ГМО или на продукти, които се състоят от или съдържат ГМО.

Тази наредбата не е претърпяла съществени изменения от 2008 г. насам. Поради това се налага тя да бъде приведена в съответствие с настъпилите промени на законодателството на Европейския съюз, по конкретно да се въведат в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2018/350 на Комисията за изменение на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оценката на риска за околната среда от ГМО.

Становища по проекта могат да се изпратят на следния електронен адрес: ntsvetkov@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000138113833
  Удостоверено време: 09.12.2020 15:19:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000138113835
  Удостоверено време: 09.12.2020 15:19:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000141455123
  Удостоверено време: 02.02.2021 10:20:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority