Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с ПМС № 256 от 1.11.2010 г. (обн., ДВ, бр. 88 от 9.11.2010 г.)

Проектът на Постановление на Министерски съвет за изменение на Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители /Наредба за СКОС/ цели осигуряване на пълното транспониране на чл.4(3)(б) от Директива 2008/105/ЕО /за определяне на Стандарти за Качество на Околната Среда /СКОС/ в областта на политиката по водите, за изменение и последваща отмяна на Директиви 82/176/ЕИО, 83/513/EИО, 84/156/EИО, 84/491/EИО и 86/280/EИО на Съвета и за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета/.
 
С проекта на постановление се изменя стария текст на чл.5, ал.1, т.2 от Наредбата за СКОС, с което се постига пълно съответствие с изискванията на чл.4(3)(б) от Директива 2008/105/ЕО. С новия текст се въвежда изискването Басейновите дирекции за управление на водите в случаите, когато определят зони за смесване към зауствания, съдържащи замърсяващи вещества включени в Наредбата за СКОС, да гарантират че обхватът на всяка една такава зона е пропорционален по отношение на концентрациите на замърсители в точката на заустване.
 
Съгласно приетите от страните членки Технически насоки за идентифициране на зоните за смесване, ефективните зони на смесване трябва да се ограничават в близост до точката на заустване и трябва да бъдат пропорционални, като се имат предвид концентрациите на замърсителите в точката на заустване и условията спрямо емисиите на замърсители, съдържащи се в предишни регламенти, и в съответствие с прилагането на най-добрите налични техники. В допълнение, във вторите плановете за управление на речните басейни трябва да бъде включено описание на подходите и методите, които се прилагат за определяне на зони на смесване, и на мерките, предприети с оглед намаляване на обхвата на зоните на смесване за в бъдеще.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 05.09.2013 г. на е-mail abivanova@moew.government.bg и gsterzov@moew.government.bg.
 
Пълният текст на проекта на Постановление можете да видите тук.
 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.