Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение, допълнение и отмeняне на нормативни актове

Проектът на постановление има за цел:
  1. Tранспониране на част от изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (Директива (ЕС) 2016/2284) в Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата (приета с ПМС № 261 от 2014г., обн., ДВ, бр.74 от 2014г.).
С изменението на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата ще се постигне:
  • уеднаквяване на информацията и сроковете за докладване на националните инвентаризации на емисиите по Директива (ЕС) 2016/2284 и Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния;
  • осигуряване на предпоставки за по-голяма прозрачност, съгласуваност, сравнимост, пълнота и точност на националните инвентаризации и прогнози на емисиите;
  1. Отмяна на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (приета с ПМС № 336 от 2008г. ,обн., ДВ, бр.3 от 2009 г.), във връзка с отмяната на Регламент (ЕО) № 842/2006;
  2. Актуализация на заявление за разрешение за употреба на продукти за целите на възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни средства) със статут на културни ценности по реда на Закона за културното наследство, съгласно чл.8 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (приета с ПМС № 40 от 23.02.2007г., обн., ДВ, бр. 20 от 2007г.). Актуализацията е във връзка с въвеждане на комплексно административно обслужване, съгласно разпоредбите на Наредбата за административно обслужване (ПМС №83 от 2015г., обн., ДВ, бр.27 от 2015г.).
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg Крайна дата за получаване на становища по проекта – 16.09.2017г. Проектът на ПМС за изменение, допълнение и отменяне на нормативни актове може да се види ТУК; Проектът на доклад на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК; Частичната предварителна оценка на въздействието  може да се види ТУК; Становището от дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС може да се види ТУК.