Категории
Министерство

Проект на Постановление на министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативен акт на Министерския съвет (МС) – Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Проект на Постановление на министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативен акт на Министерския съвет (МС) – Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от.2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г., бр. 31, бр. 67 от 2019 г., бр. 62 от 2022 г.).

Изменението и допълнението на Наредбата за ОВОС е свързано с усъвършенстване на нормативната уредба за оценка на въздействието върху околната среда, в чл. 22, ал. 4 и ал. 5, свързани с извършването на проверки за установяване незапочването на осъществяване на инвестиционни предложения в случаите по чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

С проекта на ПМС се въвежда нормативно определен ред за извършване на проверките за загуба на правно действие на решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и решенията по ОВОС, което ще доведе до уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в тази сфера от страна на регионалните инспекции на нормативната уредба.

С предложените промени на Наредбата за ОВОС, при проверките по чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 12 от ЗООС за установяване на незапочването на инвестиционно предложение, след изтичане на 5-годшния срок от влизане в сила на издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или решение по ОВОС, се извършва проверка. При проверката ще се събира информация за предприетите действия от страна на възложителя за осъществяване на инвестиционното предложение, както и информация за издадени административни актове от компетентните органи по процедури за съгласуване, разрешаване или одобряване на инвестиционното предложение по реда на специални закони, необходими за осъществяване на инвестиционното предложение и/или във връзка с изпълнение на етап от инвестиционното предложение. При необходимост може да се извършва посещение на място, както и ще е налице възможност за събиране на друга относима информация.

 

Крайна дата за съгласуване на проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС е 04.05.2023 г.

 

Становища от заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: g.alieva@moew.government.bg

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000220288055
  Удостоверено време: 04.04.2023 15:29:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000220288056
  Удостоверено време: 04.04.2023 15:30:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000220288057
  Удостоверено време: 04.04.2023 15:30:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000220288058
  Удостоверено време: 04.04.2023 15:30:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority