Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – Устройствения правилник на Министерство на околната среда и водите, Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. и Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет се правят изменения в посочените подзаконови нормативни актове с цел оптимизиране на организацията и управлението в системата на МОСВ.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 30.08.2023 г.
 
Становищата могат да бъдат изпращани на ел. поща: edno_gishe@moew.government.bg
Документи