Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проекта на постановление има за цел изясняване на неясноти в законодателството, относно прилагането на ЗВ по отношение таксата за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ, и допълване на нормативната уредба по отношение  размера на таксата по § 41, ал.2, т. 5 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за водите (Обн. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.).

Изменението на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Обн. ДВ.бр.2 от 2017 г.) и на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 39 от 2011 г.) ще укаже приложимия ред, по който титуляри на разрешителни за водовземане от подземни  води за производство на електроенергия от ВЕЦ следва да определят дължимата такса за водовземане, както и ще даде възможност на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води да се възползват от даденото им право в срок до 27.11.2020 г. да впишат съоръженията в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Писмени становища може да изпращате на електронен адрес: control_vodi@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта на постановление е 18.02.2019г.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000095021926
  Удостоверено време: 04.02.2019 13:57:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000095021928
  Удостоверено време: 04.02.2019 13:57:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000095033236
  Удостоверено време: 04.02.2019 17:17:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority