Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредба за ползването на повърхностните води

Настоящият проект на ПМС за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води е изготвен във връзка с необходимостта от постигане на пълно съответствие на Наредбата с приложимите разпоредби на Закона за водите.

В проекта на ПМС е предвидено отмяна на текстове на Наредбата, които не съответстват на сега действащата редакция на ЗВ.

Предвид, че Наредбата се издава въз основа на законова делегация, която не разширява кръга от въпроси, които могат да бъдат уредени на нормативно ниво, то чрез отмяната на текстовете на чл. 22, ал. 3, т. 4 и чл. 43, т. 9 от Наредбата ще се постигне съответствие с изискванията на чл. 60 от Закона за водите /ЗВ/. Предвид, че чл. 60 от ЗВ определя, документите, които следва да се приложат към заявлението за издаване на разрешително или заявление за изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за водовземане или водоползване от повърхностни води и повърхностни водни обекти, то документите в чл. 22 и чл. 43 от Наредбата следва да бъдат в пълно съответствие в описаните документи по чл. 60 от ЗВ. С процедирането на изменението на нормативния акт ще се постигне посоченото съответствие.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: vodi@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 06.09.2021 г.

Проектът на ПМС за изменение на Наредбата за ползването на повърхностните води може да видите тук.

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000157024388
  Удостоверено време: 06.08.2021 11:22:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000157024413
  Удостоверено време: 06.08.2021 11:22:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000157024439
  Удостоверено време: 06.08.2021 11:23:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000157024446
  Удостоверено време: 06.08.2021 11:23:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority