Категории
Министерство

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, съгласно чл.72 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с въвеждане на такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

ПМС за изменение на Тарифата за таксите, съгласно чл.72 от Закона за опазване на околната среда е изготвен във връзка с въвеждане на такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). Проектът на ПМС е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.9 и чл.7а, ал.6 от ЗЗВВХВС  и  във връзка с въведените нови процедури, е предвидено заплащане на такси от вносителите и икономическите оператори, които възнамеряват да се възползват от дерогацията на въведената забрана за внос на живак, за производство на нови продукти с добавен живак или за употреба на нови процеси с живак или живачни съединения.

Срокът на обществено обсъждане е 03.01.2019 г.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронни адреси: 

hfilipova@moew.government.bg  и  etchobanova@moew.government.bg.

Документи